Το σχολείο μας
Επικοινωνία
Καθηγητές
Δραστηριότητες
Ομάδες
Εργασίες
Σχολική ζωή
Εκδηλώσεις
Ιστοσελίδες
(sites)
Εκπαιδευτικό υλικό
Κατασκευή ιστοσελίδας : Καραπατσούδη Δήμητρα (ΠΕ 20) Σχολ. Έτος 2010 - 2011
σε συνεργασία με τον μαθητή Βοσνιάκο Νίκο
  Ενημέρωση ιστοσελίδας : Σούλη Λεμονιά (ΠΕ 19)                 Σχολ. Έτος 2011 - 2013
Δημητριάδης Δημήτριος  (ΠΕ 02)                 Σχολ. Έτος 2013 - 2014
Φραντζεσκάκης Μάνος  (ΠΕ 08) (Υποστήριξη Κουρτέση Θεδώρα ΠΕ04)                 Σχολ. Έτος 2014 - 2015
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για τους
Γονείς
Τ ε λ ε υ τ α ί α    ν έ α
free web counter for craigslist
από 16/11/2013
Αριθμός επισκεπτών
Βιβλίο Επισκεπτών
RSS widget
RSS widget
RSS widget
RSS widget
Νέα για την εκπαίδευση
Συμμετοχές
Διακρίσεις
παλαιότερες δημοσιεύσεις